JAVNI POZIV ZA ANGAŽIRANJE VOLONTERA U TIJELA DRŽAVNE SLUŽBE U ŽUPANIJI POSAVSKOJ

Skupština ŽP

Na temelju članka 42.(2) i članka 70.(2) Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 9/13 i 11/13) i članka 4. Pravilnika Vlade Županije Posavske o kriterijima za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj, broj: 01-02-148/14 od 03.04.2014. godine, Vlada Županije Posavske objavljuje

JAVNI POZIV
za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj

I

Predmet ovog Poziva je angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj, kako slijedi:
1.      Skupština Županije Posavske ……………………………………4 volontera,
2.      Stručna služba Skupštine Županije Posavske …………………1 volonter,
3.      Vlada Županije Posavske …………………………………………6 volontera,
4.      Ministarstvo financija ……………………………………………. 4 volontera,
5.      Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike…………………4 volontera,
6.      Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ……….5 volontera,
7.      Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa ………….…3 volontera,
8.      Ministarstvo gospodarstva i prostornog uređenja …………….4 volontera,
9.      Ministarstvo prometa, veza, turizma i zaštite okoliša …….…3 volontera,
10.  Ministarstvo pravosuđa i uprave …………………………………….2 volontera,
11.  Ministarstvo branitelja  ………………………………………………3 volontera,
12.  Ministarstvo unutarnjih poslova ……………………………..…17 volontera,
13.  Ured za zakonodavstvo …………………………………………….2 volontera,
14.  Ured za odnose s javnošću ……………………………………….…1 volonter,
15.  Zajednička služba …………………………………………….……4 volontera,
16.  Ured za raseljene ……………………………………………………2 volontera,
17.  Općinski sud Orašje ………………………………………………6 volontera,
18.  Općinsko pravobraniteljstvo Orašje ………………………………1 volonter,
19.  Općinsko pravobraniteljstvo Odžak …………………………..…1 volonter,
20.  Zavod za pružanje pravne pomoći …………………………….…2 volontera,
21.  Srednja škola Pere Zečevića Odžak ……………………………6 volontera,
22.  Školski centar fra Martina Nedića Orašje ………………………..7 volontera,
23.  Srednja strukovna škola Orašje ……………………………..…5 volontera,
24.  Osnovna škola Orašje …………………………………..………4 volontera,
25.  Osnovna škola Vladimira Nazora Odžak ……………………….10 volontera,
26.  Osnovna škola Ruđera Boškovića Donja Mahala ………………4 volontera,
27.  Osnovna škola fra Ilije Starčevića Tolisa …………………..……4 volontera,
28.  Osnovna škola Stjepana Radića Oštra luka – Bok …………..…4 volontera,
29.  Osnovna Škola A. G. Matoša Vidovice …………………….……2 volontera,
30.  Osnovna škola Braće Radića Domaljevac ………………………4 volontera,
31.   Agencija za privatizaciju ………………………………….………2 volontera,
32.  Uprava za civilnu zaštitu Županije Posavske …………………….3 volontera,
33.  Kantonalni sud Odžak ………………………………………….…3 volontera,
34.  Županijsko pravobraniteljstvo ……………………………………..1 volonter,
35.   Kantonalno tužiteljstvo ……………………………………………3 volontera,
36.  Županijska uprava za inspekcijske poslove ………………..…….3 volontera.

II

Pravo prijave na javni poziv imaju sve osobe  sa završenim VII stupnjem stručne spreme, najmanje prvim ciklusom visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje sa 180 bodova ili VI stupnjem stručne spreme, bez radnog iskustva, a koje su se prijavile kao nezaposlene osobe na Službu za upošljavanje Županije Posavske.

III

Kriteriji za angažiranje volontera, sukladno odredbama Pravilnika Vlade Županije Posavske o kriterijima za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj, broj: 01-02-148/14 od 03.04.2014. godine, su:
1. trajanje nezaposlenosti nakon stjecanja odgovarajuće stručne spreme, prema evidenciji Službe za upošljavanje Županije Posavske (u daljem tekstu: Služba) i
2. ispunjavanje uvjeta iz članka 5.1)b) Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj („Narodne novine Županije Posavske“ broj 7/09).

IV

Zaprimljene prijave razmotrit će povjerenstvo koje imenuje Vlada Županije Posavske te sačiniti listu kandidata na temelju kriterija iz prethodne točke.
Prednost pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ispunjavaju uvjete iz članka 5.1)b) Zakona o dopunskim pravima branitelja u Županiji Posavskoj.
Odluku o izboru volontera donosi Vlada Županije Posavske.
Sa izabranim volonterom, rukovoditelj tijela državne službe sklapa ugovor o volonterskom radu.
Kandidatima, koji ne budu izabrani za angažiranje u tijelu državne službe za koje su se prijavili, omogućit će se sklapanje ugovora o volonterskom radu sa rukovoditeljem tijela državne službe u kojem predviđena mjesta ne budu popunjena.

V

Volonterski rad traje:
1.  godinu dana za osobe sa završenim VII stupnjem stručne spreme, ili najmanje prvim ciklusom visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja, koji se vrednuje s najmanje 180 bodova, i
2.  devet mjeseci za osobe sa završenim VI stupnjem stručne spreme.

VI

Uz prijavu se dostavlja:
1.      Popunjen prijavni obrazac,
2.      Dokaz o stručnoj spremi (ovjerena kopija fakultetske diploma i rješenje o nostrifikaciji diplome ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 30.09.1992. godine),
3.      Uvjerenje o nezaposlenosti izdano od Službe za upošljavanje Županije Posavske,
4.      Ovjerena kopija uvjerenja o pripadnosti postrojbama (za dokazivanje statusa branitelja ili člana obitelji branitelja),
5.      Ovjerena kopija rodnog lista (za dokazivanje statusa člana obitelji branitelja).
Prijavni obrazac nalazi se na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske i isti se može dobiti u Kabinetu Predsjednika Vlade Županije Posavske, soba broj 12.

VII

Prijave na javni poziv se dostavljaju poštom ili osobno u zapečaćenoj koverti na adresu:
Vlada Županije Posavske
Obilaznica, Jug I bb
76270 Orašje
uz napomenu: „Prijava na Javni poziv za angažiranje volontera u tijela državne službe u Županiji Posavskoj“

VIII

Prijave na javni poziv se mogu podnijeti u roku od 8 dana od dana objave javnog poziva na službenoj internet stranici Vlade Županije Posavske.
Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Broj: 01-49-166/14
Orašje, 17.04.2014. godine

OBRAZAC ZA PRIJAVU SKINITE OVDJE!