Đuro Delić
Kristina Vincetić
Derviš Šaćirović

Mandatno-imunitetna komisija

–          razmatra izvješća o rezultatima provedenih izbora za zastupnike Skupštine,
–          dostavlja Skupštini prijedlog za verifikaciju mandata zastupnika, odnosno mirovanje i prestanak mandata,
–          podnosi Skupštini izvješće o prestanku mandata i
–          razmatra pitanja u svezi s imunitetnim pravima zastupnika.
–          Mandatno-imunitetna komisija ima predsjednika i dva člana.
Mandatno-imunitetnu komisiju bira Skupština na prijedlog predsjedatelja iz reda zastupnika, vodeći računa o nacionalnoj i stranačkoj pripadnosti