Iz reda zastupnika izabrani su:

Željko Ćošković
Anka Leovac
Ilija Bernatović
Joso Oršolić

Iz reda znanstvenih i stručnih suradnika imenuju se:

Senad Baćinović
Mijo Matanović
Vitomir Ćošković

Odbor za Ustav, Poslovnik i zakonodavstvo

–          priprema donošenje Ustava,
–          prati i analizira provedbu Ustava,
–          razmatra načelna pitanja u svezi s usaglašavanjem propisa s temeljnim aktima,
–          razmatra mišljenja i prijedloge ustavne naravi upućene Skupštini,
–          prati ostvarivanje ovog Poslovnika,
–          razmatra prijedloge za promjene ovog Poslovnika,
–          razmatra prijedloge za donošenje zakona i drugih akata koje donosi Skupština, glede njihove usklađenosti s temeljnim aktima i pravnim sustavom, te njihove pravne odredbe i o tome daje mišljenje i prijedloge Skupštini,
–          razmatra pitanje jedinstvene zakonodavne metodologije i druga pitanja od značenja za jedinstvenu pravnu tehniku i terminološku obradu koje donosi Skupština,
–          razmatra i daje mišljenje i prijedloge o pojedinim odredbama zakona koje imaju povratno dejstvo,
–          brine o jedinstvu pravnog sustava i daje mišljenje o načelnim pitanjima izgradnje tog sustava,
–          ukazuje na potrebu za donošenje zakona,
–          razmatra akte koje potvrđuje ili na koje daje suglasnost Skupština i o tome daje mišljenje,
–          utvrđuje i izdaje prečišćene tekstove zakona i drugih akata Skupštine, ako je tim aktima Skupštine za to ovlaštena,
–          razmatra prijedloge za davanje autentičnog tumačenja Ustava i zakona i obavlja i druge poslove određene ovim Poslovnikom.
Odbor za Ustav, poslovnik i zakonodavstvo ima 7 članova.
Skupština bira 4 člana Odbora između zastupnika, a 3 člana odbora imenuju se iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika na prijedlog Komisije za izbor i imenovanje.