ODLUKA O PROGLAŠENJU STANJA PRIRODNE NESREĆE OD POPLAVA NA PODRUČJU ŽUPANIJE POSAVSKE

Na temelju članka 18.stavak 1. Zakona o Vladi Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske“ , broj 1/96, 4/96, 8/00 i 2/07), a u svezi sa odredbom članka 27. stavak 1. točka 8. Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/03 i 22/06 i 43/10), a na temelju Prijedloga Županijskog stožera civilne zaštite, Vlada Županije Posavske na sjednici održanoj dana 16.05.2014. godine donosi

O D L U K U
o proglašenju stanja prirodne nesreće od poplava na području Županije Posavske

I

            Ovom odlukom proglašava se stanje prirodne nesreće od poplave na području Županije Posavske sa danom 16.05.2014. godine.

II

Prirodnom nesrećom od poplava zahvaćen je veći dio naseljenih mjesta i obradivih površina na području Županije Posavske.

III

            Potrebna financijska sredstva za realizaciju ove Odluke koristit će se iz Proračuna Županije Posavske, preraspodjelom sredstava sa podračuna Županijske uprave civilne zaštite sa pozicije „Grant za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća“.

 IV

            Zadužuju se nadležna tijela Županije Posavske da sukladno svojim ovlastima poduzmu sve potrebite mjere na zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodne nesreće od poplava.

 V

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Županije Posavske“.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Posavska
Vlada
Broj: 01-02-205/14
Orašje, 16.05.2014.godine

                                                                                                  Predsjednik Vlade
mr.sc. Marijan Oršolić