ODRŽANE JAVNE RASPRAVE O ZAKONU O ŠUMAMA

ORAŠJE/ODŽAK/DOMALJEVAC, 27. lipnja 2013. godine Skupština Župnnije Posavske je na svojoj XV. redovitqi sjednici održanoj 04.06.20l3. godine, razmatrala Nacrt zakona o šumama te usvojila Zaključak da se o istom obavi Javna rasprava. U svezi s tim Skupština Zupanije Posavske, pokrenula je Javnu raspravu u vremenu od 14.06.2013. godine do zaključno s 30.06.2013 godine. Na javne rasprave pozvana je zainteresirana i stručna javnost. Na tri prezentacije, koje su u tri dana organizirane u tri sjedišta općina: Orašje – općina Orašje, Domaljevac – općina Domaljevac –Šamac i Odžak, općina Odžak izvršena je Prezentacija Nacrta zakona o šumama, te su u raspravi na tekst zakona pšrikupljene primjedbe, prijedlozi i sugestije. Ustavni temelj za donošenje ovog Zakona sadržan je u odredbi članka 26. e) Ustava Zupanije Posavske (“Narodne novine Zupanije Posavske”, broj: 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04). Kako trenutno nema važećeg federalnog propisa koji regulira oblast šumarstva, niti ima naznaka za donošenje istog, moralo se pristupiti izradi županijskog Zakona o šumama. Županijskim Zakonom o šumama regulirat će se gospodarenje privatnih i državnim šumama, u Proračunu Županije Posavske osigurala bi se znatna financijska sredstva. Na raspravi u Orašju okupili su predstavnici općine Orašje, županijskog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i županijske skupštine. Procjena govori da je sudionika bilo malo, ali je rasprava održana. U Odžaku je bilo dvadesetak osoba na javnoj raspravi, dok je javna rasprava u Domaljevcu otkazana zbog nezainteresiranosti zainteresirane i nstručne javnosti. Prikupljeni su prijedlozi, sugestije i primjedbe i bit će dostavljene u županijsko ministartvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kao i Vladu Županije posavske na dalje usuglašavanje i pripremu konačne verzije zakona koja će ići na usvajanje u Skupštinu Županije posavske.