NATJEČAJ ZA IZBOR ČLANOVA NEOVISNOG ODBORA ZA IZBOR I REVIZIJU

Na temelju članka 18 d Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske («Narodne novine» Županije Posavske broj: 4/96, 2/02, 4/02, 5/02, 8/02, 2/07, 2/13, 4/13 i 14/20), a u svezi s člancima 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH («Službene novine» Federacije BiH, broj 12/03, 34/03 i 65/13), člankom 54. Poslovnika Skupštine Županije Posavske («Narodne novine» Županije Posavske, broj 6/01)  i Odluke Skupštine Županije Posavske broj 01-02-5/21 od 16. 2. 2021. godine Komisija za izbor i imenovanja Skupštine Županije Posavske, objavljuje

 

NATJEČAJ

ZA IZBOR ČLANOVA NEOVISNOG ODBORA

ZA IZBOR I REVIZIJU

 

Sukladno Zakonu o unutarnjim poslovima Županije Posavske, imenovanje članova Neovisnog odbora obavlja Skupština Županije Posavske.

Neovisni odbor se sastoji od 7 članova: dva predstavnika Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske koje predlaže ministar i 5 predstavnika iz reda građana (ugledni stručnjaci iz područja pravnih i kriminalističkih znanosti i ljudskih prava), a koja nisu predstavnici političkih stranaka i nisu kazneno osuđivani.

 1. Opis pozicije članova Neovisnog odbora

Neovisni odbor upravlja procesom izbora, imenovanja i razrješenja Policijskog komesara:

 • raspisuje javni natječaj
 • razmatra pristigle prijave
 • vrši selekciju i odabir odgovarajućih kandidata
 • predlaže ministru kandidate za komesara
 • razmatra žalbe na rad Policijskog komesara uključujući i pritužbe građana
 • razmatra žalbe komesara o političkim utjecajima na njegov rad
 • razmatra prijedlog Skupštine Županije Posavske i Ministra unutarnjih poslova o smjeni i razrješenju Policijskog komesara
 • predlaže razrješenje Policijskog komesara u slučajevima ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 • Dokazan kriminalni ili teži disciplinski prekršaj
 • Izdano IPTF izvješće o ne suradnji
 • prosuđuje cjelokupan rad Policijskog komesara u slučaju njegovog ponovnog imenovanja na drugi mandat.
 1. Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati su sljedeći:

 

 1. Opći uvjeti:
 • da je državljanin BiH
 • da je stariji od 18 godina
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH (bilo na razini države ili entiteta) u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 • da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 1. Posebni uvjeti
 • da je ugledni stručnjak iz oblasti pravnih, kriminalističkih i drugih društvenih znanosti i ima najmanje VII stupanj stručne spreme ili visoko obrazovanje po bolonjskom sustavu studiranja sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova,
 • da nije član političke stranke
 • da nije ili da nije bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojoj razini ili postavljen na bilo koju poziciju od strane političke stranke i da nije bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojoj razini
 • da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak ili izrečena pravomoćna presuda za kaznena djela sa umišljajem ili za zlouporabu položaja kako je to utvrđeno Kaznenim zakonom i Zakonom o kaznenom postupku
 1. Status

Članovi Neovisnog odbora imenuju se na razdoblje od četiri godine i imaju pravo na naknadu koju odredi nadležna Komisija Skupštine Županije Posavske.

Članovi Neovisnog odbora između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika, sukladno Poslovniku o radu Neovisnog odbora.

Uz prijavu na Javni natječaj kandidat je dužan dostaviti originalne dokumente ili ovjerene kopije dokumenata:

 • uvjerenje o državljanstvu
 • dokaz o stručnoj spremi
 • životopis
 • ovjerenu izjavu da nije član političke stranke, da nije ili da nije bio nositelj dužnosti neke od funkcija iz članka 18.e Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojoj razini u BiH (bilo na razini države ili entiteta) u razdoblju od tri godine prije dana objavljivanja upražnjene pozicije
 • ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca
 • potvrda ili ovjerena izjava da su uposlenici Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske

(dostavljaju samo predstavnici Ministarstva)

 

Natječaj će biti objavljen u «Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine», u dnevnom listu «Večernji list» i na web stranici www.skupstinazp.ba

Rok za dostavljanje prijava i traženih dokumenata na Natječaj je 15 dana od dana posljednje objave.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju.

Prijave se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom s naznakom «Prijava za Natječaj» na adresu:

 

Skupština Županije Posavske

Komisija za izbor i imenovanje

ulica sv. Ane 49

76233 Domaljevac

Natječaj možete skinuti OVDJE.