NATJEČAJ ZA IZBOR POLICIJSKOG KOMESARA

Na temelju članka 18. g. Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske («Narodne novine Županije Posavske» broj: 4/96, 2/02, 5/02, 8/02, 2/07, 2/13, 4/13) Neovisni odbor za izbor i reviziju, na sjednici održanoj 22.10.2020. godine, r a s p i s u j e

NATJEČAJ

ZA IZBOR POLICIJSKOG KOMESARA

MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA ŽUPANIJE POSAVSKE

I

Predmet ovog natječaja je izbor Policijskog komesara Ministarstva unutarnjih poslova Županije Posavske s mandatnim periodom od 4 godine.

II

Opis radnog mjesta Policijskog komesara:

Komesar Policije rukovodi i nadzire sve policijske aktivnosti vezane za javnu sigurnost građana, sprečavanje i otkrivanje kaznenih dijela.

Komesar Policije obavlja sljedeće zadaće:

 1. Na dnevnoj osnovi planira rukovodi i nadzire sve policijske aktivnosti;
 2. Neposredno rukovodi policijskim aktivnostima, a u svezi s tim organizira, planira nadzire, usmjerava i koordinira rad Policije;
 3. Donosi odluke o upošljavanju i raskidanju ugovora o upošljavanju sukladno ovom zakonu i nakon konzultacija sa ministrom,
 4. Raspoređuje i premješta uposlene na i sa odgovarajućih radnih mjesta u Upravi policije, donosi odluke o rasporedu i premještanju. Prije donošenja odluke o raspoređivanju ili premještanju rukovoditelja u Upravi policije, komesar policije će konzultirati ministra i sa pažnjom uzeti u razmatranje njegovo mišljenje;
 5. Priprema prijedloge proračuna za potrebe Policije i odgovoran je za sva financijska i materijalna sredstava dodijeljena Policiji;
 6. Priprema programe, informacije, analize i ostale materijale iz djelokruga policijskog rada;
 7. Redovito informira ministra o poduzetim policijskim aktivnostima;
 8. Nadgleda rad Jedinice za profesionalne standarde koja se sastoji od unutarnje stegovne kontrole, unutarnjih inspekcija i revizija, te razmatranje razvoja načela.

III

Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat za policijskog komesara su:

 • da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 • da je zdravstveno sposoban;
 • da ima VII stupanj stručne spreme ili završen prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova;
 • da ima čin glavnog inspektora;
 • da mu nije pravomoćnom presudom izrečena kazneno pravna sankcija;
 • da protiv njega nije pokrenut kazneni postupak u skladu sa zakonima o kaznenom postupku u Bosni i Hercegovini;
 • da se na njega ne odnosi odredba članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da nije bio član političke stranke nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske broj:8/07, 2/08, 1/12) ili drugog zakona koji propisuje prava i obveze policijskih službenika u policijskom tijelu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na natječaj.
 • da nije niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojoj razini, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političkih stranaka nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske ili drugog zakona koji propisuje prava i obveze policijskih službenika u policijskom tijelu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na natječaj;
 • da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojoj razini u vlasti u Bosni i Hercegovini nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske ili drugog zakona koji propisuje prava i obveze policijskih službenika u policijskom tijelu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na natječaj;
 • da nije stegovno kažnjavan za teže povrede službene dužnosti;
 • da u posljednje tri godine nije otpušten iz državne službe, kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini.

IV

Uz pisanu prijavu na javni natječaj sa kratkim životopisom, kandidati su dužni priložiti slijedeće originale ili od nadležnih tijela ovjerene dokumente:

 1. Fakultetsku diplomu VII stupnja stručne spreme ili diplomu završenog prvog ciklusa visokog obrazovanja po Bolonjskom sustavu studiranja koji se vrednuje s najmanje 240 ECTS bodova.
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Dokaz o posjedovanju čina glavnog inspektora (ovjereni prijepis rješenja)
 4. Izvod iz matične knjige rođenih
 5. Uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od tri mjeseca)
 6. Vlastoručno potpisanu izjavu danu pod kaznenom, stegovnom, materijalnom i svakom drugom odgovornošću:
 • da se na njega ne odnosi odredba članka IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da nije bio član političke stranke nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske („Narodne novine Županije Posavske broj: 8/07, 2/08, 1/12) ili drugog zakona koji propisuje prava i obveze policijskih službenika u policijskom tijelu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na natječaj.
 • da nije niti je bio na bilo kojoj poziciji u političkoj stranci na bilo kojoj razini, niti je bio postavljen na bilo koju poziciju od strane političkih stranaka nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske ili drugog zakona koji propisuje prava i obveze policijskih službenika u policijskom tijelu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na natječaj.
 • da nije, niti je bio član izvršnog ili zakonodavnog tijela na bilo kojoj razini u vlasti u Bosni i Hercegovini nakon stupanja na snagu Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske ili drugog zakona koji propisuje prava i obveze policijskih službenika u policijskom tijelu gdje je zaposlen u vrijeme prijavljivanja na natječaj;

V

 1. Kandidati za imenovanje policijskog komesara koji ispunjavaju uvjete natječaja dostavljaju prijedlog plana i programa rada za vrijeme trajanja mandata policijskog komesara za koga se vrši izbor.
 2. Neovisni odbor obavlja razgovor (intervju) sa kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja.

VI

Prijave uz propisanu dokumentaciju kandidati će dostaviti osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Skupština Županije Posavske — Neovisni odbor za izbor i reviziju, 76233 Domaljevac, Sv. Ane 49 sa vidnom naznakom «NATJEČAJ ZA POLICIJSKOG KOMESARA» – NE OTVARAJ.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od zadnje objave bilo u «Službenim novinama FBiH», u dnevnom listu «Večernji list» ili na web stranici Skupštine Županije Posavske.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.