Zakonodavnu vlast Županije obavlja Skupština. Skupština Županije je jednodomna. Skupština Županije sastoji se od 21 zastupnika. Izbornim propisima osigurat će se zastupljenost svake općine u Skupštini.
Zastupnici u Skupštini biraju se na rok od 4 godine. Zastupnike u skupštini biraju glasači na demokratskim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na cijeloj teritoriji Županije, sukladno ustavu Federacije i zakonu. Svaki glasač može dati jedan tajni glas bilo kojoj od registriranih stranaka.

Svaki građanin s pravom glasa može biti biran za zastupnika u Skupštini. Skupština će biti sazvana prvi put najkasnije 10 dana nakon  objavljivanja rezultata izbora.

Skupština ima  predsjednika i zamjenika predsjednika koji se biraju između zastupnika Skupštine. Skupština donosi Poslovnik o svome radu. Skupština zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim poslovnikom Skupštine  i objavljuje izvješća o zasjedanjima i odlukama.

Zastupnici u Skupštini  neće biti krivično gonjeni ni odgovorni u građanskom postupku za djela u vršenju svoje dužnosti. Nijedan zastupnik neće biti pritvoren ili uhićen od strane bilo kojeg tijela federalne ili županijske vlasti bez odobrenja Skupštine.

Nadležnost i način odlučivanja skupštine Županije Posavske

-priprema i usvaja ustav Županije,

-donosi zakone i ostale propise neophodne za izvršenje ovlasti županije,

-usvaja proračun Županije i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebito financiranje,

-odobrava zaključivanje međunarodnih sporazuma sa državnim i međunarodnim organizacijama, uz suglasnost Parlamenta Federacije,

-donosi poslovnik Skupštine,

-bira predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, te ostale dužnosti sukladno zakonu,

-odobrava imenovanje vlade Županije,

-bira zastupnike Županije u Dom naroda Parlamenta Federacije iz reda zastupnika Skupštine, sukladno Ustavu Federacije,

-provodi istrage i u tu svrhu može zahtjevati pribavljanje dokaza u vidu isparava  i iskaza svjedoka, ne ulazeći u nadležnost sudbene vlasti,

-vrši i druge poslove iz svog djelokruga.