Amandman 16. prosinac 2021. godine

Na temelju članka 75. Ustava Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96, 3/96, 7/99, 3/00, 5/00 i 7/04), Skupština Županije Posavske, na VIII. izvanrednoj sjednici održanoj dana 16. 12. 2021. godine, usvojila je

 

Amandmane XIII-XXXIII

na Ustav Županije Posavske

 

Amandman XIII

Članak 2. mijenja se i glasi:

Hrvati, Bošnjaci i Srbi, kao konstitutivni narodi u Federaciji Bosne i Hercegovine, zajedno  s ostalima i građanima Županije Posavske, ravnopravno ostvaruju svoja ustavna prava sukladno ovome Ustavu, Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine i Ustavu Bosne i Hercegovine.

 

Amandman XIV

Članak 6. mijenja se i glasi:

Teritorij Županije obuhvaća područja općina:

 1. Domaljevac-Šamac
 2. Odžak
 3. Orašje

Amandman XV

Članak 19. stavak 2. briše se.

 

Amandman XVI

Članak 20. mijenja se i glasi:

Zastupnici u Skupštini biraju se na razdoblje od 4 (četiri) godine.

 

Amandman XVII

Članak 22. mijenja se i glasi:

Skupština ima predsjednika i dva dopredsjednika koji se biraju iz reda različitih konstitutivnih naroda.

U Skupštini se formira klub zastupnika konstitutivnog naroda uz uvjet da u Skupštini postoji najmanje jedan zastupnik tog konstitutivnog naroda.

Svaki klub konstitutivnog naroda predlaže jednog kandidata iz reda svojih članova za izbor na mjesto predsjednika ili dopredsjednika Skupštine kojeg potvrđuje Skupština u skladu sa svojim poslovnikom.

Ako jedan konstitutivni narod nije zastupljen u Skupštini, mjesto dopredsjednika  iz tog konstitutivnog naroda ostaje upražnjeno.

Postupak izbora predsjednika i dopredsjednika Skupštine preciznije će se regulirati poslovnikom o radu Skupštine.

 

Amandman XVIII

Članak 26. mijenja se i glasi:

Skupština:

 1. a) priprema i usvaja Ustav Županije
 2. b) donosi zakone i ostale propise neophodne za izvršenje ovlasti Županije
 3. c) usvaja proračun Županije i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebito financiranje
 4. d) odobrava zaključivanje međunarodnih sporazuma s državama i međunarodnim organizacijama u skladu s Ustavom Federacije i ovim Ustavom
 5. e) donosi poslovnik o radu Skupštine
 6. f) bira predsjednika i dopredsjednike Skupštine te ostale dužnosnike sukladno Ustavu i zakonima
 7. g) potvrđuje Vladu Županije
 8. h) bira izaslanike Županije u Dom naroda Parlamenta Federacije iz reda zastupnika Skupštine sukladno Ustavu Federacije
 9. i) provodi istrage i u tu svrhu može zahtijevati pribavljanje dokaza u vidu isprava i iskaza svjedoka, ne ulazeći u nadležnost sudbene vlasti
 10. j) daje autentično tumačenje Ustava, zakona i drugih propisa koje donosi
 11. k) vrši i druge poslove iz svog djelokruga.

 

Amandman XIX

 Iza članka 26. dodaje se novi članak 26.a koji glasi:

Članak 26.a

Pitanje izjašnjavanja građana putem referenduma uredit će se posebnim zakonom.

 

Amandman XX

 U članku 27. stavku 1. točka c briše se.

 

Amandman XXI

Članak 29. mijenja se i glasi:

Županijski zakoni stupaju na snagu kao što je u njima određeno, ali ne prije nego što budu objavljeni u službenom glasilu Županije.

Ostali propisi Županije mogu stupiti na snagu kao što je u njima određeno, a najranije danom donošenja.

 

Amandman XXII

Članci 30.,31.,32.,33.,34.,35.,36. i 37. brišu se.

 

Amandman XXIII

Članci 38. i 39. mijenjaju se i glase:

Članak 38.

Kandidata za mjesto predsjednika Vlade imenuje predsjednik Skupštine u konzultaciji s dopredsjednicima Skupštine.

Kandidat za mjesto predsjednika Vlade predlaže ministre.

Vladu čine predsjednik Vlade i ministri.

Vlada ima zamjenike predsjednika Vlade koji se biraju iz reda ministara.
Vladu potvrđuje Skupština većinom glasova od ukupnog broja zastupnika.
Vlada preuzima dužnost nakon potvrđivanja u  Skupštini.

Sastav Vlade odražava nacionalni sastav pučanstva Županije.

Članak 39.

Vladi prestaje mandat ako joj u bilo koje vrijeme Skupština izglasa nepovjerenje.

 

Amandman XXIV

Članak 43. mijenja se i glasi:

Predsjednik Vlade, zamjenici predsjednika Vlade i ministri neće biti građanski odgovorni za bilo koji postupak izvršen u okviru njihovih dužnosti.

 

Amandman XXV

Članak 44. mijenja se i glasi:

Sudsku funkciju u Županiji vrše Županijski/Kantonalni sud i Općinski sud.

 

Amandman XXVI

Članci 48. i 49. mijenjaju se i glase:

Članak 48.

Sudovi se osnivaju zakonom.

Članak 49.

Županijski/Kantonalni sud ima žalbenu nadležnost u odnosu na općinske sudove u Županiji i prvostupanjsku nadležnost u stvarima koje ne spadaju u nadležnost općinskih sudova te druge nadležnosti utvrđene zakonom.

 

Amandman XXVII

Članci 51. i 52.  mijenjaju se i glase:

Članak 51.

Suce Županijskog/Kantonalnog suda, uključujući i predsjednika Županijskog/Kantonalnog suda, bira, imenuje, provodi stegovni postupak i smjenjuje Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće  Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće) sukladno zakonu.

Članak 52.

Suci Županijskog/ Kantonalnog suda, osim pričuvnih sudaca, imenuju se doživotno, osim ako ne podnesu ostavku, ne odu u mirovinu ili ako ih s razlogom ne smijeni Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće sukladno zakonu.

Starosna dob propisana za obvezni odlazak u mirovinu sudaca Županijskog/Kantonalnog suda utvrđuje se zakonom.

Uvjeti za obnašanje dužnosti uključujući i imunitet za suce Županijskog/Kantonalnog suda utvrđuju se zakonom.

Plaće i druge nadoknade sucima Županijskog/Kantonalnog suda ne mogu biti umanjene za vrijeme obnašanja sudačke dužnosti, osim kao posljedica stegovnog postupka sukladno zakonu.

 

Amandman XXVIII

 Članak 53.  briše se.

 

Amandman XXIX

Iza članka 54. Poglavlja IV dodaje se novi naslov:

„D) MEHANIZAM ZAŠTITE VITALNOG NACIONALNOG INTERESA“ i novi članci 54.a,54.b i 54.c koji glase:

Članak  54.a

Vitalni nacionalni interesi konstitutivnih naroda se odnose na:
– ostvarivanje prava konstitutivnih naroda da budu zastupljeni u zakonodavnim, izvršnim i pravosudnim tijelima vlasti,
– identitet jednog konstitutivnog naroda,
– ustavne amandmane,
– organizaciju tijela javne vlasti,
– prava konstitutivnih naroda u procesu donošenja odluka,
– obrazovanje, vjeroispovijest, jezik, njegovanje kulture, tradicije i kulturnog naslijeđa,
– teritorijalnu organizaciju,
– sustav javnog informiranja i
– druga pitanja koja bi se tretirala kao pitanja od vitalnog nacionalnog interesa ukoliko tako smatra 2/3 jednog od klubova zastupnika konstitutivnih naroda u Skupštini.

Članak 54.b

Ako najmanje dvoje, od predsjednika i dopredsjednika Skupštine, tvrde da neki zakon potpada u listu vitalnih nacionalnih interesa utvrđenih u prethodnom članku, za usvajanje takvog zakona potrebna je većina glasova unutar svakog od klubova konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini.

Predsjednik i dopredsjednici Skupštine dužni su u roku od sedam dana odlučiti potpada li neki od zakona, propisa ili akata pod listu iz članka 54.a ovog Ustava.

Ako samo predsjednik ili samo jedan od dopredsjednika tvrdi da zakon, propis ili akt potpada pod listu vitalnih nacionalnih interesa, dvotrećinska većina odgovarajućeg kluba jednog od konstitutivnih naroda Skupštine  može proglasiti da je riječ o pitanju s liste vitalnih nacionalnih interesa.

Članak 54.c

U slučaju da dvotrećinska većina jednog od klubova konstitutivnih naroda u Skupštini  odluči da se neki zakon, propis ili akt odnosi na vitalni nacionalni interes, za usvajanje takvog zakona, propisa ili akta, potrebna je većina glasova unutar svakog kluba konstitutivnih naroda zastupljenih u Skupštini.

Ako se većina iz stavka 1. ovog članka ne može postići, pitanje se prosljeđuje Ustavnom sudu Federacije koji donosi konačnu odluku o tome odnosi li se dati zakon, propis ili akt na vitalni interes konstitutivnog naroda.

Ako Ustavni sud odluči da se radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra neusvojenim te se dokument vraća predlagaču koji treba pokrenuti novu proceduru. U tom slučaju predlagač ne može podnijeti isti tekst zakona, propisa ili akta.

U slučaju da Ustavni sud odluči da se ne radi o vitalnom interesu, zakon, propis ili akt se smatra usvojenim odnosno usvaja se jednostavnom većinom glasova.

 

Amandman XXX

Članci 73., 74. i 75. mijenjaju se i glase:

Članak 73.

Suce općinskih sudova, uključujući i predsjednike sudova, odabire, imenuje, provodi stegovni postupak  i smjenjuje Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće sukladno zakonu.

Članak 74.

Suci općinskih sudova osim pričuvnih sudaca, imenuju se doživotno osim ako ne podnesu ostavku, ne odu u mirovinu ili ako ih s razlogom ne smijeni Visoko sudbeno i tužiteljsko vijeće sukladno zakonu.

Starosna dob propisana za obvezni odlazak u mirovinu sudaca općinskih sudova utvrđuje se zakonom.

Uvjeti za obnašanje dužnosti, uključujući i imunitet za suce općinskih sudova utvrđuju se zakonom.

Plaće i druge nadoknade sucima općinskih sudova ne mogu biti umanjene za vrijeme obnašanja sudačke dužnosti, osim kao posljedica stegovnog postupka, sukladno zakonu.

Članak 75.

Amandmane na Ustav Županije može predlagati predsjednik Skupštine, Vlada, većina zastupnika u Skupštini i klubovi konstitutivnih naroda.

Predloženi amandman na Ustav Županije neće se konačno razmatrati u Skupštini prije isteka roka od 2 tjedna nakon što je prvi put podnesen.
Predloženi amandman usvaja se dvotrećinskom većinom glasova zastupnika u Skupštini.

 

Amandman XXXI

Članak 77.  stavak 2. mijenja se i glasi:

Ustav se usvaja dvotrećinskom većinom glasova zastupnika u Skupštini i stupa na snagu u ponoć onog dana kada ga Skupština usvoji, a objavit će se u „Narodnim novinama Županije Posavske“.

 

Amandman XXXII

Članci 78., 79., 80., 81., 82. i 83. brišu se.

 

Amandman XXXIII

Članak 10. mijenja se i glasi:

Službeni jezici Županije su: hrvatski jezik, bosanski jezik i srpski jezik.

Službena pisma su latinica i ćirilica.

Ostali jezici mogu se koristiti kao sredstvo komunikacije i nastave.

 

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
Skupština
Broj: 01-02-63-10/21
Domaljevac, 16. 12. 2021. godine

Predsjednik
Blaž Župarić, v. r.