Amandman 01. listopad 2004. godine

Na temelju članka 75. Ustava Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96, 3/96, 7/99, 3/00 i 5/00), Skupština Županije Posavske, na sjednici održanoj dana 01. listopada 2004. godine, usvojila je
AMANDMANE V – XII
na Ustav Županije Posavske
AMANDMAN V
Članka 59. mijenja se i glasi:
“Broj članova Općinskog vijeća utvrđuje se Statutom općine.”
AMANDMAN VI
Članak 60. mijenja se i glasi:
1. “Općina ima Općinsko vijeće i općinskog načelnika.
2. Mandat članova Općinskog vijeća i općinskog načelnika traje četiri godine.”
AMANDMAN VII
Članak 61. mijenja se i glasi:
“Općinske vijećnike i općinskog načelnika biraju demokratskim putem birači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine na način utvrđen zakonom.
Svaki birač, u skladu sa zakonom, može biti biran za općinskog vijećnika ili za općinskog načelnika.”
AMANDMAN VIII
U članku 62. točka c se briše
AMANDMAN IX
Članak 65. mijenja se i glasi:
“Statutom općine utvrđuje se postupak izbora predsjednika (predsjedatelja) Općinskog vijeća i postupak opoziva općinskog načelnika sukladno Zakonu o izravnom izboru općinskog načelnika u F BiH.”
AMANDMAN X
Članak 67. mijenja se i glasi:
“Općinski načelnik i predsjednik (predsjedatelj) Općinskog vijeća u općinama ili općinskim vijećima višenacionalnog sastava ne mogu biti iz reda istog konstitutivnog naroda, odnosno iz reda ostalih, izuzev u onim općinama u kojima jedan konstitutivni narod čini više od 80% stanovnika, prema posljednjem popisu stanovništva u BiH.”
AMANDMAN XI
U članku 69. točka e se briše.
AMANDMAN XII
Članak 86. mijenja se i glasi:
“Amandmani na Ustav Županije Posavske stupaju na snagu u ponoć onog dana kada ih Skupština usvoji, a objavit će se u “Narodnim novinama Županije Posavske”.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
Skupština
Broj: 01-02-183/04
Domaljevac, 01.10.2004. godine
Predsjednik
Mijo Matanović, dipl. ing. v.r.
Za download kliknite ovdje.