Amandman 30. studeni 1999. godine

Na temelju članka 75. stavak 3. Ustava Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96), Skupština Županije Posavske na sjednici održanoj 30. studenog 1999. godine, usvojila je
AMANDMAN
na Ustav Županije Posavske
 
Članak 1.
            U Ustavu Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96 i 3/96), članak 59. mijenja se i glasi:
            “Broj članova Općinskog vijeća utvrđuje se Statutom općine, s tim da:
–          općima s brojem registriranih birača manjim od osam tisuća (8.000) ima između jedanaest (11) i sedamnaest (17) članova,
–          općima s brojem registriranih briača između osam tisuća (8.000) i dvadeset tisuća (20.000) ima izme/u sedamnaest (17) i dvadesetpet (25) članova.
 
Članak 2.
            Ovaj Amandman stupa na snagu nakon objavljivanja u “Narodnim novinama Županije Posavske”
 
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
Skupština
Broj: 01-02-37/99
Domaljevac, 30. studeni 1999. godine


Predsjednik
Vitomir Ćošković v.r.
Za download kliknite ovdje.