Ustav

Na temelju članka V.6(a), a u svezi s člankom IX.3.(4.) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH” broj 1/94) Skupština Županije Posavske u prijelaznom razdoblju, na zasjedanju održanom 10. travnja 1996. godine, usvojila je

U S T A V
Županije Posavske
 
I. USPOSTAVA ŽUPANIJE
 
Članak 1.
Županija Posavska (u daljnjem tekstu: Županija) je Federalna jedinica Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstvu: Federacija).
 
Članak 2.
Hrvati i Bošnjaci, kao konstitutivni narod u Federaciji, zajedno sa ostalim građanima Županije ostvaruju svoja suverena prava u Federaciji i Županiji, sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.
 
Članak 3.
Sastav svih tijela vlasti u Županiji i općinama Županije mora odražavati nacionalnu strukturu pučanstva Županije, odnosno općine, ukoliko Ustavom Federacije nije drugačije utvrđeno.
 
Članak 4.
Službeno ime Županije je: ŽUPANIJA POSAVSKA.
 
Članak 5.
Sjedište Županije je: Orašje.
 
Članak 6.
Teritorij Županije obuhvaća područja općina:
1. Odžak,
2. Orašje,
3. Brčko,
4. Bosanski Brod,
5. Bosanski Šamac.
Precizne granice Županije utvrdit će se naknadno posebnim federalnim propisom.
 
Članak 7.
Županija ima grb, zastavu i pečat, kao i druga znamenja o kojima odluči Skupština Županije.
Znamenja Županije iz stavka 1. ovog članka upotrebljavat će se uz znamenje Federacije, sukladno zakonima Federacije i Županije.
 
Članak 8.
Grb Županije je povijesni hrvatski grb u obliku stiliziranog štita, podijeljen vodoravno i okomito u dvadesetpet crvenih i bijelih polja-kvadrata, tako da je prvo polje u gornjem lijevom kutu stiliziranog štita crvene boje. Iznad stiliziranog štita nalazi se tropleter vodoravno položen na štit iznad tri središnja polja.
Omjer visine tropletera i visine kvadratnog polja je 1:1, a omjer duljine tropletera i duljine kvadratnog polja je 3:1.
 
Članak 9.
Zastava Županije sastoji se od tri boje: crvene, bijele i plave, s grbom Županije u sredini.
Omjer širine i duljine zastave je 1:2. Boje zastave su položene vodoravno, i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i plava. Svaka boja čini jednu trećinu širine zastave. Grb Županije je smješten u sredini zastave, a donji dio grba (u visini jednog kvadratnog polja) zalazi u plavo polje zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.
 
Članak 10.
Službeni jezici Županije su hrvatski i bošnjački jezik. Službeno pismo je latinica.
Ostali jezici se mogu uporabljivati kao sredstva komunikacije i nastave, sukladno zakonu.
 
Članak 11.
Županija može, zajedno s drugim županijama s hrvatskim većinskim pučanstvom, osnovati Vijeće Županija u cilju uskladbe politike i djelatnosti u pitanjima od zajedničkog interesa za te Županije.
Radi efikasnijeg obavljanja poslova iz djelokruga Županije, Županija može osnovati, zajedno sa drugim Županijama, zajedničko tijelo sukladno posebnom sporazumu.
 
II. LJUDSKA PRAVA I TEMELJNE SLOBODE
 
Članak 12.
U ostvarivanju svojih ovlasti, Županija:
a) Poduzima sve potrebite mjere zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Federacije i predviđenih u instrumentima u Aneksu Ustava Federacije i djeluje sukladno s Ustavom Federacije i ovim Ustavom;
b) Izvršava svoje ovlasti vodeći računa o nacionalnoj strukturi pučanstva u svakoj općini.
 
Članak 13.
Županija posebice poduzima mjere za ostvarivanje prava svih izbjeglih i prognanika na slobodan povratak domovima svog podrijetla i obitavanja, iz kojih su prognani, na povrat sve imovine oduzete u tijeku etničkog progona, kao i nadoknadu sve imovine koja im ne može biti vraćena.
Prava iz stavka 1. ovog članka ostvaruju se sukladno federalnim i županijskim propisima.
 
Članak 14.
Županija će osigurati suradnju svih tijela vlasti Županije i općina u njenom sastavu.
 
III. OVLASTI ŽUPANIJSKE VLASTI
 
Članak 15.
Županija ima ovlasti koje nisu Ustavom Federacije izričito povjerene federalnoj vlasti, a poglavito za:
a) donošenje odluka, u okviru utvrđene ekonomske politike, za posticanje gospodarskog i društvenog razvoja,
b) financiranje djelatnosti županijske vlasti ili djelatnosti pod njenim pokroviteljstvom, oporezivanjem, posudbom ili drugim sredstvima,
c) uspostavljanje i nadziranje policijskih snaga koje imaju jedinstvene federalne uniforme sa oznakama Županije,
d) utvrđivanje naobrazbene politike, uključujući donošenje propira o naobrazbi, te osiguranje naobrazbe,
e) utvrđivanje i provedbu kulturne politike,
f) utvrđivanje stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se odnose na uređivanje i izgradnju stambenih objekata,
g) utvrđivanje politike u svezi sa reguliranjem i osiguranjem javnih službei,
h) donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta, uključujući zoniranje,
i) donošenje propisa o lokalnim poslovima i karitativnim djelatnostima i njohovo unapređivanje,
j) donošenje propisa o lokalnim postrojenjima za proizvodnju energije i osiguranje njihove dostupnosti,
k) utvrđivanje politike u svezi sa osiguranjem radio i TV postaja, uključujući donošenja propisa o osiguranju njihovog djelovanja, te osiguranje njihovog rada,
l) provedbu socijalne politike i uspostavu službi socijalne zaštite,
m) stvaranje i provedbu politike županijskog turizma, razboj turističkih resursa.
 
Članak 16.
Ovlasti iz članka III.2. Ustava Federacije mogu biti ostvarene zajednički ili odvojeno, ili od strane Županije uz koordinaciju sa Federalnom vlašću, sukladno odredbama Ustava Federacija i zakona.
 
Članak 17.
Županija može, sukladno Ustavu Federacije, zakonom prenijeti dio svojih ovlasti na općine na svom teritoriju ili na federalnu vlast.
 
IV. USTROJ ŽUPANIJSKE VLASTI
 
A. ZAKONODAVNA VLAST ŽUPANIJE
 
Članak 18.
Zakonodavnu vlast Županije obavlja Skupština.
Skupština Županije je jednodomna.
 
Članak 19.
Skupština Županije (u daljnjem tekstu: Skupština) sastoji se od 30 zastupnika.
Izbornim propisima osigurat će se zastupljenost svake općine u Skupštini.
 
Članak 20.
Zastupnici u Skupštini biraju se na rok od 2 godine.
 
Članak 21.
Zastupnike u Skupštini biraju glasači na demokratskim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem na cijeloj teritoriji Županije, sukladno Ustavu Federacije i zakonu. Svaki glasač može dati jedan tajni glas bilo kojoj od registriranih stranaka.
Svaka registrirana stranka dužna je, prije izbora, objaviti popis svojih kandidata.
Izabrani zastupnici Skupštine iz svake strane su osobe sa vrha liste te stranke, prema broju dobivenih glasova.
Zamjene za zastupnike vrši se od osoba koje slijede na vrhu ostatka liste.
Svaki građanin s pravom glasa može biti biran za zastupnika u Skupštini.
Skupština će biti sazvana prvi put najkasnije 10 dana nakon objavljivanja rezultata izbora.
 
Članak 22.
Skupština ima predsjednika i zamjenika predsjednika koji se biraju između zastupnika Skupštine.
 
Članak 23.
Skupština donosi Poslovnik o svom radu.
 
Članak 24.
Skupština zasjeda javno, osim u izuzetnim okolnostima predviđenim poslovnikom Skupštine i objavljuje izvješća o zasjedanjima i odlukama.
 
Članak 25.
Zastupnici u Skupštini neće biti krivično gonjeni ni odgovorni u građanskom postupku za djela u vršenju svoje dužnosti.
Nijedan zastupnik neće biti pritvoren ili uhićen od strane bilo kojeg tijela federalne ili županijske vlasti bez odobrenja Skupštine.
 
Članak 26.
Skupština:
a) priprema i usvjaja ustav Županije,
b) bira župana,
c) bira suce Županijskog suda,
d) utvrđuje ovlasti Županijskog i općinskih sudova,
e) donosi zakone i ostale propise neophodne za izvršenje ovlasti Županije,
f) usvaja proračun Županije i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebito financiranje,
g) odobrava zaključivanje međunarodnih sporazuma sa državama i međunarodnim organizacijama, uz suglasnost Parlamenta Federacije,
h) donosi poslovnik Skupštine,
i) bira predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine, te ostale dužnosti sukladno zakonu,
j) odobrava imenovanje vlade županije, k) bira zastupnike Županije u Dom naroda Parlamenta Federacije iz reda zastupnika Skupštine, sukladno Ustavu Federacije,
l) provodi istrage i u tu svrhu može zahtjevati pribavljanje dokaza u vidu isprava i iskaza svjedoka, ne ulazeći u nadležnost sudbene vlasti,
m) vrši i druge poslove iz svog djelokruga.
 
Članak 27.
Skupština dvotrećinskom većinom:
a) priprema i usvaja ustav županije,
b) donosi zakon o prenošenju ovlasti Županije na općinsku ili federalnu vlast,
c) smjenjuje župana.
 
Članak 28.
Ostale odluke iz svog djelokruga Skupština donosi natpolovičnom većinom glasova zastupnika u Skupštini.
Članak 29.
Propisi Županije stupaju na snagu kao što je u njima određeno, ali ne prije nego što budu  objavljeni u službenom glasniku Županije.
B  IZVRŠNA VLAST ŽUPANIJE
Članak 30.
Županija ima župana.
Članak 31.
Župana Županije biraju većinom glasova zastupnici u Skupštini, između kandidata koje oni predlože na način predviđen Poslovnikom Skupštine.
Članak 32.
Ukoliko župan Županije bude izabran iz reda zastupnika Skupštine, prestaje mu mandat zastupnika.
Članak 33.
Župan ima dvogodišnji mandat i ne može biti biran više od dva puta redom.
Članak 34.
Skupština može smijeniti župana dvotrećinskom većinom glasova zastupnika Skupštine.
Članak 35.
Ukoliko mjesto župana ostane upražnjeno, Skupština će izabrati novog župana u roku od 30 dana.
U slučaju da župan bude privremeno u nemogućnosti obavljati svoju dužnost, predsjednik Skupštine vršit će funkciju župana.
Članak 36
Župan odgovara za:
a) imenovanje Vlade Županije,
b) potpisivanje zakona Skupštine Županije
c) predlaganje sudaca Županijskog suda
d) potpisivanje međunarodnih sporazuma u ime Županije
e) davanje pomilovanja za djela utvrđena zakonima Županije osim za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti i genocida
f) razmatranje izvještaja ombudsmena i osiguranje uvjeta za njihov rad
g) staranje o ostvarivanju suradnje sa tijelima Federacije, uključujući osiguranje izvršavanja odluka županijskih sudova i sudova Federacije
h) provođenje politike i izvršavanje propisa Županije uključujući osiguranje izvršavanja odluka županijskih sudova i sudova Federacije
i) obavljanje i drugih poslova koje mu povjeri Skupština
VLADA ŽUPANIJE
Članak 37.
Vlada Županije sastoji se od predsjednika Vlade, zamjenika predsjednika i ministara ( u daljnjem tekstu: članovi Vlade).
Sastav Vlade odražava nacionalni sastav pučanstva Županije.
Članak 38.
Članove Vlade imenuje župan, a imenovanje odobrava Skupština većinom glasova zastupnika Skupštine.
Članak 39.
Vlada se može smjeniti odlukom župana ili izglasavanjem nepovjerenja Vladi  u Skupštini većinom glasova zastupnika Skupštine.
Župan smjenjuje ministre i njihove zamjenike ne prijedlog predsjednika Vlade.
Članak 40.
Ustroj Vlade uređuje se posebnim zakonom sukladno Ustavu.
Članak 41.
Vlada je odgovorna za:
a) provedbu županijske politike, predlaganje i izvršavanje zakona i drugih propisa
b) pripremu prijedloga proračuna Županije
c) osiguranje suradnje s ombudsmenima
d) nadzor nad istragom i krivičnim gonjenjem u svezi s kršenjem županijskih zakona, kao i nadzor nad županijskom policijom
e) osiguranje nacionalne strukture policije, tako da ona odražava nacionalnu strukturu pučanstva Županije, s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu pučanstva te općine
f) vršenje drugih nadležnosti utvrđenih ovim Ustavom i drugim propisima.
Članak 42.
Vlada je ovlaštena donositi uredbe sa zakonskom snagom u izvanrednim okolnostima i kad Skupština nije u stanju djelovati.
Propis donesen sukladno stavku 1. ovog članka prestaje važiti čim prestanu uvjeti zbog kojih Skupština nije bila u mogućnosti djelovati, a najkasnije 60 dana od njegovog objavljivanja u službenom glasilu Županije.
Članak 43.
Župan, predsjednik i zamjenici predsjednika i ministri ne mogu biti krivično gonjeni ni odgovorni u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svojih ovlasti.
C  SUDBENA VLAST ŽUPANIJE
Članak 44.
Sudsku funkciju u Županiji vrše Županijski sud i općinski sudovi.
Članak 45.
Sudbena vlast u Županiji je samostalna i neovisna i vrši se na temelju Ustava i zakona Federacije i Županije.
Članak 46.
Sudovi u Županiji osiguravaju jednak položaj svim stranama u sudskim postupcima.
Članak 47.
Svi sudski postupci su javni ukoliko za određene izuzetne situacije nije drugačije određeno.
Sve presude se javno objavljuju.
Članak 48.
Županijski sudovi osnivaju se zakonom Županije.
Članak 49.
Nadležnost suda iz članka 44. ovog Ustava utvrđuje se posebnim zakonom.
Članak 50.
Odluke Županijskog suda, donesene po žalbama na odluke općinskih sudova, su konačne i obavezujuće.
Članak 51.
Suce žuapnijskog suda predlaže župan iz reda uglednih pravnih, a bira ih Skupština, s tim da nacionalni sastav sudstva u cjelini odražava nacionalnu strukturu pučanstva Županije.
Članak 52
Suci županijskog i općinskih sudova bit će u službi do dobi 70 godina ukoliko ne daju ostavku ili ne budu smijenjeni, i to:
a) suci Županijskog suda konsenzusom sudaca Vrhovnog suda Federacije
b) suci općinskih sudova konsenzusom suda Županijskog suda
Uvjeti službe utvrdit će se posebnim zakonom Županije.
Njihova primanja i ostale nakande neće biti umanjene tijekom njihove službe na županijskom i općinskom sudu.
Članak 53.
Županijski sud bira predsjednika sukladno zakonu.
Članak 54.
Svi suci Županijskog i općinskih sudova bit će ugledni pravnici najviših moralnih osobina.
Suci Županijskog i općinskih sudova neće biti krivično gonjeni niti odgovorni u građanskom postupku za bilo koju radnju učinjenu u vršenju svoje funkcije.
V OPĆINSKE VLASTI
1. OPĆE ODREDBE
Članak 55.
U ostvarivanju svojih nadležnosti svaka općina:
a) poduzima sve potrebite mjere zaštite ljudskih prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Federacije i predviđenih u instrumentima u aneksu Ustava Federacije i djeluje sukladno Ustavu Federacije, ovim Ustavom i statutom općine
b) izvršava svoje nadležnosti vodeći računa o nacionalnoj strukturi pučanstva u toj općini
Članak 56
U općini se ostvaruje lokalna samouprava i vrše poslovi predviđeni ovim Ustavom i oni koje na njih prenose Županija ili Federacija.
Lokalna samouprava ostvaruje se vršenjem nadležnosti utvrđenih ovim Ustavom, županijskim zakonom i statutom općine.
U općini se posebice:
a) ostvaruju i razvijaju materijalni i drugi uvjeti za život i rad i zadovoljenje materijalnih i zajedničkih potreba, u skladu sa utvrđenom politikom i propisima Županije i Federacije
b) izgrađuju i održavaju putevi, vodovod i ostala infrastruktura lokalnog značaja
c) poduzimaju mjere za osiguranje higijene i zdravlja
d) upravlja javnim dobrima u javnoj uporabi lokalnog značaja
e) donose propisi o oporezivanju i na druge načine osigurava potrebito financiranje koje nije osigurala županijska ili federalna vlast
f) donose propisi za izvršavanje općinskih nadležnosti
g) osiguravaju opći uvjeti za snabdijevanje građana i vršenje uslužnih djelatnosti
Članak 57.
Općina ima Statut.
Statut i drugi propisi općine moraju biti sukladni Ustavu Federacije, ovom Ustavu i Županijskom zakonodavstvu. 
Članak 58.
Svaka općina ima općinsko vijeće.
Članak 59
Broj članova općinskog vijeća utvrđuje se Statutom općine, s tim da ne može imati manje od 9 i više od 15 članova.
Članak 60
Mandat članova općinskog vijeća je 2 godine, s tim da mandat prvih članova općinskog vijeća traje jednu godinu.
 
Članak 61.
Općinsko vijeće biraju, demokratskim putem, glasači na neposrednim i tajnim izborima na cijelom području općine. Svaki glasač ima pravo glasovati za bilo koju registriranu stranku i biti biran za vijećnika. Svaka stranka će dobiti broj vijećničkih mjesta razmjerno postotku osvojenih glasova.
Članak 62
Općinsko vijeće odgovorno je za:
a) pripremanje i donošenje Statuta općine, koji se usvaja dvotrećinskom većinom vijećnika općinskog vijeća
b) organiziranje izbora predsjednika općinskog vijeća
c) izbor i smjenjivanje općinskog načelnika
d) usvajanje općinskog proračuna i donošenje propisa o oporezivanju i osiguravanje na druge načine potrebnog financiranja koje nije osigurala županijska ili federalna vlast
e) donošenje poslovnika o svom radu
f) donošenje drugih propisa u izvršavanju općinskih ovlasti
Članak 63
Općinsko vijeće zasjeda javno, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim Poslovnikom, i vodi zapisnike o raspravama i donesenim odlukama.
Članak 64
Općinski propisi stupaju na snagu kao što je u njima propisano, ali ne prije nego budu objavljeni u službenom glasniku općine.
Članak 65
Statutom općine se utvrđuje postupak i izbor predsjednika općinskog vijeća i općinskog načelnika.
2. Općinski načelnik
Članak 66.
Svaka općina ima općinskog načelnika.
Članak 67.
Općinskig načelnika bira općinsko vijeće. Bliže odredbe o izboru općinskog načelnika propisuju se Statutom općine.
Članak 68.
Nespojive su funkcije općinskog načelnika i općinskog vijeća.
Članak 69.
Općinski načelnik odgovoran je za:
a) imenovanje i smjenjivanje općinskih dužnosnika
b) provođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa i prenesenih nadležnosti općini od županijske ili federalne vlasti
c) osiguranje suradnje općinskih dužnosnika sa ombudsmenima
d) podnošenje izvješća općinskom vijeću i javnosti o provođenju općinske politike i svojim aktivnostima
e) konsultacije za izbor sudaca općinskog suda
f) pripremanje prijedloga koje razmatra općinsko vijeće, i
g) za obavljanje drugih ovlasti utvđenih zakonom i Statutom općine.
 
3. Općinski sudovi
Članak 70.
Općinski sudovi osnivaju se zakonom Županije.
Financiranje općinskih sudova se vrši iz proračuna Županije.
Članak 71.
Općinski sud se osniva na području općine.
Za dvije ili više općina može se osnovati jedan općinski sud.
Članak 72.
Općinski sudovi imaju izvornu nadležnost za sve građanske i krivične stvari, osim ako Ustavom Federacije, ovim Ustavom, zakonom Federacije ili zakonom Županije dio izvorne nadležnosti nije prenesen na neki drugi sud.
Članak 73.
Suce općinskih sudova imenuje predsjednik Županijskog suda, nakon konsultacije sa općinskim načelnikom.
 
Članak 74.
Svaki općinski sud bira predsjednika toga suda sukladno zakonu.
VI  AMANDMANI NA USTAV ŽUPANIJE
Članak 75.
Amandmane na Ustav Županije može predlagati župan Županije, Vlada Županije i većina zastupnika u Skupštini.
Predloženi amandman na Ustav Županije neće se konačno razmatrati u Skupštini prije isteka roka od 2 tjedna nakon što je prvi put podnesen.
Predloženi amandman usvaja se dvotrećinskom većinom zastupnika u Skupštini.
Članak 76.
Nijednim amandmanom na Ustav Županije ne mogu se ukinuti niti umanjiti nijedno od prava i sloboda utvrđenih u Ustavu Federacije i instrumentima predviđenim u Aneksu Ustava Federacije.
VII USVAJANJE I STUPANJE NA SNAGU USTAVA ŽUPANIJE
I PRIJELAZNA RJEŠENJA
Članak 77.
Ustav Županije usvojit će i proglasit Skupština u prijelaznom razdoblju, koja se sastoji od po 5 odbornika iz svake općinske skupštine, koje između sebe biraju odbornici u svakoj općinskoj skupštini, izabrani na izborima 1990 godine i s još važećim mandatom.
Ustav se usvaja dvotrećinskom većinom zastupnika u Skupštini Županije u prijelaznom razdoblju, a stupa na snagu danom usvajanja.
Članak 78.
Do donošenja zakona i drugih županijskih propisa primjenjivat će se svi zakoni, propisi i sudstva pravila koja su na snazi u Federaciji, kao i propisi Hrvatske Republike Herceg Bosna, ako nisu u suprotnosti sa ovim Ustavom i zakonima Federacije.
Članak 79.
Skupština Županije u prijelaznom razdoblju:
a) usvaja Ustav Županije
b) bira župana i Vladu Županije u prijelaznom razdoblju
Članak 80.
Do prvog saziva Skupštine Županije, njene funkcije, prema ovom Ustavu, obavlja Skupština Županije u prijelaznom razdoblju.
Članak 81.
U prijelaznom razdoblju župan može obnašati funkciju predsjednika Vlade.
Ukoliko Skupština Županije u prijelaznom razdoblju odluči da će župan obnašati dužnost predsjednika Vlade, Skupština Županije u prijelaznom razdoblju birat će Vladu na prijedlog župana kao mandatara za sastav Vlade.
Članak 82.
Sve osobe na državnoj funkciji u Županiji na dan stupanja na snagu ovog Ustava, ostat će na toj funkciji dok ne budu razriješeni sukladno odgovarajućem zakonu ili dok se ta funkcija ne ukine.
Članak 83.
Odbornici u svakoj Skupštini općine izabrani 1990 godine čiji su mandati još uvijek važeći, u najkraćem roku izabrat će općinska rijal vlasti u prelaznom razdoblju sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.
Članak 84.
Nijedna osoba osuđena za ratne zločine ili protiv koje je pokrenut sudski postupak zbog počinjenih ratnih zločina ne može biti izabrana ni na jednu javnu funkciju u Županiji.
Članak 85.
Objavljeni rezultati popisa pučanstva iz 1991 godine koristit će se u proračunima koji zahtjevaju podatke o pučanstvu.
Članak 86.
Ovaj Ustav stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Županije Posavske“.
Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
SKUPŠTINA
Broj: 01-I-9 / 96
Orašje, 10. travnja 1996 godine

PREDSJEDNIK
Mato Madžarević v.r.