Amandman 12. travanj 2000. godine

Na temelju članka 75. stavka 3. Ustava Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96), Skupština Županije Posavske, na sjednici održanoj 12. travnja 2000. godine, donosi

AMANDMAN
na Ustav Županije Posavske

Članak 1.

U Ustavu Županije Posavske, članak 8. mijenja se i glasi:

“Grb Županije Posavske je u obliku stiliziranog štita oivičenog zlatnom crtom, podijeljenog na tri polja različite veličine s dvije paralelne zlatne crte usmjerene koso od donje lijeve ka gornjoj desnoj strani polja.

Gornji dio polja podijeljen je na crveno-bijela polja – kvadrate, tako da je prvo polje u lijevom gornjem kutu crvene boje.

Srednje polje grba je bijele boje s dva ravnomjerno raspoređena ljiljana zlatne boje.

Donje polje grba je plave boje, s četiri simetrično raspoređene vijugave bijele crte.”

Članak 2.

U Ustavu županije posavske članka 9. mijenja se i glasi:

“Zastava Županije Posavske sastoji se od tri boje: crvene, bijele i zelene, s grbom Županije Posavske u sredini.

Omjer širine i duljine zastave je 1:2. Boje zastave su položene vodoravno i to ovim redom s gornje strane: crvena, bijela i zelena. Crvena i bijela boja čine po 42 posto, a zelena boja 16 posto zastave.

Grb Županije Posavske je smješten u sredinu zastave. Središnja točka grba poklapa se s točkom u kojoj se sijeku dijagonale zastave.”

Članak 3.

Ovaj Amandman stupa na snagu nakon objavljivanja u “Narodnim novinama Županije Posavske”.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
Skupština
Broj: 01-02-17/2000
Domaljevac, 12. travnja 2000. godine

Predsjednik
Vitomir Ćošković v.r.

Za download kliknite ovdje.