Zakoni po godinama

PREGLED ZAKONA 1996-2013.
NARODNE NOVINE ŽUPANIJE POSAVSKE

 

RB

NAZIV

GODINA

BROJ

STRANICA

1.

Zakon o Vladi Županije Posavske

1996

1

10

2.

Zakon o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave

13

3.

Zakon o  službenom  glasniku  Županije Posavske

17

4.

Zakon o pečatu Županije Posavske

19

8.

Zakon o unutarnjim poslovima Županije Posavske

4

56

9.

Zakon o proračunu Županije Posavske

69

10.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi

75

12.

Zakon o sudovima

1997

1

1

13.

Zakon o javnom tužiteljstvu

12

14.

Zakon o javnom pravobraniteljstvu

18

15.

Zakon o prekršajima

24

16.

Zakon o sudskim pristojbama

48

17.

Zakon o upravnim pristojbama

67

18.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave

75

19.

Zakon o novčanim primanjima zastupnika u Skupštini Županije Posavske

76

20.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 1997. godinu

2

96

21.

Zakon o porezu na promet nekretnina

98

22.

Zakon o pripadnosti javnih prihoda u Županiji Posavskoj i financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

103

23.

Zakon o neposrednim porezima

115

24.

Zakon o posebnom porezu na promet usluga

142

25.

Zakon o županijskoj Agenciji za privatizaciju

144

26.

Zakon o prijenosu ovlasti donošenja Krivičnog zakona – Posebni dio na Skupštinu Federacije Bosne i Hercegovine

146

27.

Zakon o osnovnom školstvu

3

153

28.

Zakon o privremenom preuzimanju i upravljanju napuštenom imovinom

4

207

29.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

5

223

30.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

230

31.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnom pravobraniteljstvu

231

32.

Zakon o ispitu suca za prekršaje

231

33.

Zakon o prijenosu ovlasti donošenja zakona iz oblasti izvršenja kaznenih sankcija na Federaciju Bosne i Hercegovine

235

34.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Županijskoj Agenciji za privatizaciju

236

35.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu

6

274

36.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim primanjima zastupnika u Skupštini Županije Posavske

275

37.

Zakon o srednjem školstvu

1998

1

1

38.

Zakon o komunalnom gospodarstvu

13

39.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

21

40.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 1998. godinu

2

67

41.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim primanjima zastupnika u Skupštini Županije Posavske

70

42.

Zakon o javnom priopćavanju

3

161

43.

Zakon o upravnim sporovima Županije Posavske

171

44.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

173

45.

Zakon o ustanovama

5

261

46.

Zakon o radnim odnosima i plaćama službenika tijela uprave u Županiji Posavskoj

270

47.

Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi

279

48.

Zakon o športu

288

49.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima

295

50.

Zakon o upravi u Županiji Posavskoj

295

51.

Zakon o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovnih isprava

7

381

52.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave

8

429

53.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama

1999

1

1

54.

Zakon o vatrogastvu

64

55.

Zakon o zaštiti od požara

73

56.

Zakon o prijavljivanju prebivališta i boravišta građana

83

57.

Zakon o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 1999. godinu

2

150

58.

Zakon o uvjetima i načinu prometa visokotarifne robe na području Županije Posavske

154

59.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama

155

60.

Zakon o prostornom uređenju

5

349

61.

Zakon o građenju

371

62.

Zakon o obrtu

387

63.

Zakon o izmjenama Zakona o vatrogastvu

396

64.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu

7

546

65.

Zakon o izmjeni Zakona o srednjem školstvu

546

66.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2000.-tu godinu

2000

2

53

67.

Zakon o poljoprivrednom zemljištu Županije Posavske

56

68.

Zakon o vodama Županije Posavske

65

69.

Zakon o zemljoradničkim zadrugama Županije Posavske

80

70.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim primanjima zastupnika Skupštine Županije Posavske

83

71.

Zakon o zaštiti okoliša

4

133

72.

Zakon o stambenim zadrugama

146

73.

Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade u kojoj su stanovi otkupljeni

150

74.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o uvjetima i načinu plaćanja prometa visokotarifne robe na području Županije Posavske

155

75.

Zakon o prestanku Zakona o posebnom porezu na promet usluga

156

76.

Zakon o nabavci, držanju i nošenju oružja i streljiva

5

246

77.

Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira

256

78.

Zakon o visokom obrazovanju

6

285

79.

Zakon o lokalnoj samoupravi

7

369

80.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građenju

376

81.

Zakon o dopuni Zakona o prostornom uređenju

377

82.

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o Vladi Županije Posavske

8

433

83.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima Županije Posavske

434

84.

Zakon o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2001. godinu

2001

4

71

85.

Zakon o posebnom porezu na plaće za obrazovanje i kulturu

75

86.

Zakon o dopuni Zakona o javnom pravobraniteljstvu

76

87.

Zakon o dopunama Zakona o upravnim pristojbama

77

88.

Zakon o prosvjetnoj inspekciji

5

133

89.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o građenju

140

90.

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o komunalnom gospodarstvu

6

131

91.

Zakon o izmjeni Zakona o osnovnom školstvu

132

92.

Zakon o pravnom statusu stanova u izgradnji i načinu njihove privatizacije

8

270

93.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

249

94.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja i streljiva

9

271

95.

Zakon o sudovima

10

319

96.

Zakon o javnim tužiteljstvima

328

97.

Zakon o utemeljenju Centra za reprodukciju i umjetnu oplodnju u stočarstvu Županije Posavske

2002

2

9

98.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske

11

99.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2002. godinu

3

29

100.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Posavskog kantona – Visoki predstavnik

4

82

101.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske

5

101

102.

Zakon o kantonalnom tužiteljstvu Posavskog kantona – Visoki predstavnik

6

186

103.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima – Visoki predstavnik

7

202

104.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima Posavskog kantona – Visoki predstavnik

8

237

105.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave

2003

1

1

106.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2003. godinu

2

41

107.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja i streljiva

2

74

108.

Zakon o doprinosu za obrazovanje, kulturu i šport

74

109.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravnim pristojbama

76

110.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim Ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave

76

111.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade u kojoj su stanovi otkupljeni

4

129

112.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim primanjima zastupnika u Skupštini Županije Posavske

129

113.

Zakon o porezima Županije Posavske

5

177

114.

Zakon o koncesijama

6

265

115.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

270

116.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2004. godinu

7

361

117.

Zakon o osnovnom školstvu

2004

3

59

118.

Zakon o srednjem školstvu

71

119.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja i streljiva

4

94

120.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu

94

121.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu

95

122.

Zakon o socijalnoj zaštiti

5

155

123.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2005. godinu

2005

1

1

124.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja i streljiva

49

125.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radnim odnosima i plaćama službenika tijela uprave u Županiji Posavskoj

2

72

126.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o novčanim primanjima zastupnika i članova stalnih tijela u Skupštini Županije Posavske

72

127.

Zakon o prestanku važenja Zakona o doprinosu za obrazovanje, kulturu i šport

5

217

128.

Zakon o obrtu

6

305

129.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2006. godinu

8

409

130.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Županiji Posavskoj i financiranju jedinica lokalne samouprave i uprave

457

131.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja i streljiva

2006

2

105

132.

Zakon o dopunskim pravima branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji u Županiji Posavskoj

8

567

133.

Zakon o dopuni Zakona o Vladi Županije Posavske

2007

2

89

134.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2007. godinu

89

135.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima Posavskog kantona

134

136.

Zakon o usvajanju Zakona o kantonalnom tužiteljstvu Posavskog kantona

135

137.

Zakon o usvajanju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima

136

138.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja i streljiva

136

139.

Zakon o izmjenama Zakona o dopunskim pravima branitelja iz Domovinsko rata i članova njihovih obitelji u Županiji Posavskoj

4

297

140.

Zakon o policijskim službenicima Županije Posavske (hrvatski jezik)

8

656

141.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2008. godinu

9

721

142.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezima Županije Posavske

2008

2

37

143.

Zakon o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske

37

144.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o nostrifikaciji i ekvivalenciji obrazovnih isprava

38

145.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu

3

157

146.

Zakon o organizaciji i djelokrugu tijela uprave i upravnih organizacija Županije Posavske

4

241

147.

Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2008. godinu

8

837

148.

Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima

877

149.

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju u Županiji Posavskoj

883

150.

Zakon o dopuni Zakona o srednjem školstvu

896

151.

Zakon o dopuni Zakona o osnovnom školstvu

896

152.

Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i dar

9

993

153.

Zakon o pravobraniteljstvu

998

154.

Zakon o izvršenju Proračuna Županije Posavske za 2009. godinu

2009

2

77

155.

Zakon o sudskim pristojbama

122

156.

Zakon o komunalnim pristojbama

4

149

157.

Zakon o izmjenama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i dar

153

158.

Zakon o oružju

7

621

159.

Zakon o dopunskim pravima  branitelja u Županiji Posavskoj

634

160.

Zakon o izmjenama o dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti

640

161.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o održavanju zajedničkih dijelova zgrade u kojoj su stanovi otkupljeni

10

862

162.

Zakon o izvršenju sankcija u  Županiji Posavskoj

863

163.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama

871

164.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2010. godinu

11

877

165.

Zakon o porezu na  promet nekretnina i prava

922

166.

Zakon o visokom obrazovanju

2010

1

1

167.

Zakon o udžbenicima i drugim nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole u Županiji Posavskoj

29

168.

Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona  o organizaciji i djelokrugu  tijela uprave i upravnih organizacija Županije Posavske

2

181

169.

Zakon o poticanju razvoja  malog gospodarstva u Županiji Posavskoj

3

241

170.

Zakon o dopuni  Zakona o novčanim primanjima  zastupnika u Skupštini Županije Posavske i članova  stalnih  tijela

245

171.

Zakon o pružanju pravne pomoći

245

172.

Zakon o izmjeni Zakona o  izvršavanju Proračuna Županije Posavske za  2010. godinu

250

173.

Zakon o eksplozivnim tvarima

7

689

174.

Zakon o izmjenama i dopunama  Zakona o oružju

699

175.

Zakon o državnim službenicima u tijelima državne  službe u Županiji Posavskoj

702

176.

Zakon o namještenicima  u  tijelima državne službe u Županiji Posavskoj

717

177.

Zakon o izmjeni  Zakona o izvršavanju proračuna Županije Posavske za 2010. godinu

729

178.

Zakon o izmjenama Zakona o sudskim pristojbama

730

179.

 Izmjene i dopune Proračuna Županije Posavske za 2010

8

797

180.

Odluka o privremenom financiranju Županije Posavske za razdoblje siječanj-ožujak 2011. godine

2011

1

1

181.

Proračun Županije Posavske za 2011. godinu

3

157

182.

 Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2011. godinu

196

183.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju

4

265

184.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu

266

185.

Zakon o izmjenama Zakona o državnim službenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj

5

445

186.

Zakon o izmjenama Zakona o namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj

445

187.

Zakon o dopuni Zakona o pružanju pravne pomoći

2012

1

1

188.

Zakon o izmjenama Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske

1

189.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2012. godinu

2

46

190.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu

7

563

191.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom školstvu

564

192.

Zakon o izmjeni Zakona o sudskim pristojbama

565

193.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti

2013

1

7

194.

Zakon o dopuni Zakona o upravnim pristojbama

2

26

195.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o pružanju pravne pomoći

26

196.

Zakon o izmjeni Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske

27

197.

Zakon o izmjeni Zakona o policijskim službenicima Županije Posavske

27

198.

Zakon o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu

3

42

199.

Zakon o izmjeni Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva u Županiji Posavskoj

91

200.

Zakon o javno-privatnom partnerstvu

4

161

201.

Zakon o izmjenama i dopunama zakona o komunalnom gospodarstvu

170

202.

Zakon o izmjeni Zakona o unutarnjim poslovima Županije Posavske

170

203.

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu

5

207

204.

Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu

7

329

205.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o pravobraniteljstvu

8

513

206.

Zakon o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Županiji Posavskoj

9

547

207.

Zakon o šumama

565

208.

Zakon o inspekcijama Županije Posavske

581

209.

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu

601

210.

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Proračuna Županije Posavske za 2013. godinu

10

725

211.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem školstvu

725

212.

Zakon o dopunama Zakona o osnovnom školstvu

726

 

PREGLED ZAKONA 1996-2013. GODINE