Amandman 17. srpanj 2000. godine

Na temelju članka 75. stavak 3. Ustava Županije Posavske (“Narodne novine Županije Posavske” broj 1/96), Skupština Županije Posavske, na sjednici održanoj 17. srpnja 2000. godine, donosi

AMANDMAN
na Ustav Županije Posavske

Članak 1.

U Ustavu Županije Posavske, članak 19. stavak 1. mijenja se i glasi:
“Skupština Županije (u daljnjem tekstu: Skupština) sastoji se od 21 zastupnika”.

Članak 2.

Ovaj Amandman stupa na snagu nakon objavljivanja u “Narodnim novinama Županije Posavske”.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
Skupština
Broj: 01-02-27/2000
Domaljevac, 17. srpnja 2000. godine

Predsjednik
Vitomir Ćošković v.r.

 Za download kliknite ovdje.