Kolegij Skupštine

Blaž Župarić, predsjednik Skupštine

Mujo Puzić, dopredsjednika Skupštine

Svetlana Kamenjaš, dopredsjednik Skupštine

Lucija Matić, v.d. tajnika Skupštine

Dragan Guberac – predsjednik Kluba zastupnika HDZ BiH

Anes Osmanović – predsjednik Kluba zastupnika SDA

Franjo Blažanović – predsjednik mješovitog kluba

 

Kolegij Skupštine

Članak 15.

S ciljem ostvarivanja načela demokratskog odlučivanja, učinkovitosti i usklađivanja rada, Skupština osniva Kolegij Skupštine (u daljnjem tekstu: Kolegij), kojeg čine:

 1. Predsjednik i dopredsjednici Skupštine;
 2. Predsjednici klubova zastupnika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini i
 3. Tajnik Skupštine.

Članak 16.

U okviru svojih prava i dužnosti, Kolegij:

 1. utvrđuje prijedlog godišnjeg plana rada Skupštine i njenih radnih tijela;
 2. osigurava realiziranje prava i dužnosti zastupnika za pokretanje inicijativa za djelovanje Skupštine i ukupno obavljanje njihove funkcije i uloge;
 3. osigurava suradnju sa klubovima naroda i klubovima zastupnika političkih stranaka zastupljenih u Skupštini, te potiče i osigurava njihovu međusobnu suradnju;
 4. koordinira rad radnih tijela Skupštine i suradnju Skupštine i njenih radnih tijela;
 5. osigurava realiziranje prava i dužnosti Skupštine  prema predsjedniku Vlade i Vladi;
 6. rukovodi i koordinira aktivnostima u pripremi sjednica Skupštine;
 7. rukovodi i koordinira aktivnostima u pripremi dnevnog reda sjednica Skupštine;
 8. priprema i utvrđuje prijedlog dnevnog reda za sjednice Skupštine i
 9. razmatra inicijative i prijedloge upućene Skupštini.

           

Članak 17.

 1. Kolegij radi u sjednicama.
 2. Sjednice Kolegija održavaju se po potrebi.
 3. Sjednice Kolegija saziva i vodi predsjednik Skupštine.
 4. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti Predsjednika iz bilo kojih razloga, sjednicu Kolegija može sazvati i voditi jedan od dopredsjednika Skupštine.
 5. Sjednicama Kolegija, po pozivu Predsjednika ili na osobni zahtjev, nazoče predsjednik Vlade, ministri u Vladi i predstavnici županijskih ministarstava.
 6. Sjednicama Kolegija, po pozivu Predsjednika ili na osobni zahtjev, mogu nazočiti i drugi zastupnici u Skupštini.

 

Članak 18.

 1. Na sjednicama Kolegija se vodi skraćeni zapisnik.
 2. Zapisnik sa sjednica Kolegija redovito se dostavlja na uvid članovima Kolegija.
 3. Tajnik Skupštine odgovoran je za vođenje zapisnika na sjednicama Kolegija.
 4. Zapisnik potpisuje predsjednik Skupštine.
 5. Sjednice Kolegija su javne.

 

Članak 19.

 1. Ukoliko se Kolegij za vrijeme ratnog stanja ili proglašenog stanja prirodne i druge nesreće, ne može sastati, svoje sjednice će održavati telefonskim ili elektroničkim putem.
 2. Kolegij Skupštine za vrijeme ratnog ili proglašenog stanja prirodne i druge nesreće pored poslova i zadataka iz članka 16. ovog Poslovnika:
 1. razmatra neposredne zadatke koje treba poduzimati u vezi sa radom Skupštine;
 2. predlaže mjere i utvrđuje zadatke koje treba obaviti i određuje vrijeme, mjesto i način održavanja sjednica Skupštine;
 3. razmatra i zauzima stavove o načinu pozivanja zastupnika na sjednicu Skupštine i o načinu dostavljanja materijala zastupnicima  i može, ako to nalažu posebni uvjeti ratnog stanja ili proglašenog stanja prirodne i druge nesreće, odrediti da se zastupnici pozovu na sjednice putem elektroničke pošte, telefona, sms poruke ili na drugi način i
 4. daje suglasnost predsjedniku Skupštine da, uz stručnu pomoć tajnika Skupštine, sazove i održi sjednicu putem elektroničkih platformi.