Kolegij Skupštine

Blaž Župarić, predsjednik Skupštine

Mujo Puzić, zamjenik predsjednika Skupštine

Lucija Matić, v.d. tajnika Skupštine

Željko Ćošković – predsjednik Kluba zastupnika HDZ BiH i HSP-HNS

Damir Hamidović – predsjednik Mješovitog kluba SDP, PDA, SBB

Mehmed Memišević – predsjednik Kluba zastupnika SDA i PS

 

Kolegij Skupštine

Članak 58.

            U Skupštini osniva se Kolegij Skupštine (u daljnjem tekstu: Kolegij) koji se sastoji od predsjednika, zamjenika predsjednika, tajnika i predsjednika klubova zastupnika u  Skupštini.
U svrhu usklađivanja rada Skupštine Kolegij:
–          koordinira aktivnosti u pripremanju sjednica Skupštine i utvrđivanje dnevnog reda na tim sjednicama,
–          potiče da se određena pitanja raspravljaju u radnim tijelima Skupštine,
–          skrbi o ostvarivanju prava i dužnosti zastupnika u svezi s obavljanjem njihove funkcije,
–          skrbi o ostvarivanju prava i dužnosti Skupštine prema Županu, Vladi, sukladno Ustavu Županije,
–          skrbi o ostvarivanju međuskupštinske suradnje i
–          razmatra inicijative i prijedloge upućene Skupštini.

Članak 59.

            Predsjednik, odnosno zamjenik ili član Vlade kojeg odredi predsjednik, može prisustvovati sjednicama Kolegija, u svezi s pripremom i utvrđivanjem prijedloga dnevnih redova sjednica Skupštine.
Sjednici Kolegija prema potrebi prisustvuju predsjednici radnih tijela Skupštine, stručni djelatnici u stručnoj službi Skupštine i druge osobe koje pozove predsjednik Skupštine.

Članak 60.

            Sjednicu Kolegija saziva i njome rukovodi predsjednik Skupštine.
Tajnik Skupštine priprema sjednice Kolegija i osigurava vođenje zapisnika u kojem se kratko unose pitanja o kojima se raspravlja i dogovorene aktivnosti, zaključci i stavovi.

VI  PROGRAMIRANJE RADA SKUPŠTINE

Članak 61.

            Skupština donosi program rada.
Program rada čine pitanja iz djelokruga Skupštine koja će se razmatrati na sjednici Skupštine.

Članak 62.

            Program rada sadrži zadaće koje proizlaze iz Ustava Županije i zakona, planskih dokumenata Županije, kao i druge poslove i zadaće glede rješavanja pitanja od interesa za narode i građane u Županiji.

Članak 63.

            Programom rada utvrđuju se poslovi i zadaće Skupštine, njihov temeljni sadržaj i način provedbe.
Programom rada se utvrđuju nositelji poslova i zadaća utvrđenih programom, pitanja koja se stavljaju na javnu raspravu i rokovi za razmatranje pojedinih pitanja na sjednicama Skupštine.

Članak 64.

            U pripremanju i izradi programa rada Skupština  pribavlja prijedloge i mišljenja o pitanjima koja treba unijeti u program rada od zastupnika, radnih tijela Skupštine i klubova zastupnika, Vlade, kao i drugih županijskih tijela i udruga.

Članak 65.

            Na temelju primljenih prijedloga i savjetovanja, kolegij Skupštine priprema i utvrđuje prijedlog programa rada Skupštine, koji upućuje Skupštini.
Prijedlog programa rada upućuje se Županu, Vladi i drugim županijskim tijelima, radi davanja mišljenja i prijedloga.

Članak 66.

            U postupku priprema za donošenje programa rada Skupština ostvaruje suradnju sa Županom i Vladom.

Članak 67.

            Prijedlog programa rada razmatra se i usvaja na sjednici Skupštine.

 

Članak 68.

            Skupština povremeno razmatra ostvarivanje programa rada i poduzima odgovarajuće mjere za njegovo izvršavanje.
Program se rada Skupštine objavljuje kao posebna publikacija.

VII  SJEDNICE SKUPŠTINE

1. Sazivanje sjednica, predlaganje i utvrđivanje dnevnog reda

Članak 69.

            Sjednice Skupštine saziva predsjednik Skupštine.
U slučaju spriječenosti predsjednika, sjednicu saziva zamjenik predsjednika Skupštine.
Predsjednik Skupštine će sazvati sjednicu Skupštine i kad mu to predloži 1/3 zastupnika, Župan i Vlada Županije Posavske.

Članak 70.

            Poziv za sjednicu Skupštine upućuje se zastupnicima 7 dana prije dana određenog za održavanje sjednice, osim ako ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.
Iznimno, u žurnim slučajevima, predsjednik Skupštine može sazvati sjednicu i u roku kraćem od 7 dana, a dnevni red za ovu sjednicu predložiti i na samoj sjednici.

Članak 71.

            Na pismeni prijedlog 7 zastupnika u Skupštini o pitanjima što ih oni smatraju iznimno značajnim, predsjednik je dužan sazvati sjednicu u roku kraćem od 7 dana po prijemu prijedloga.
Ukoliko u predviđenom roku predsjednik ne sazove sjednicu, zamjenik predsjednika je dužan u roku od slijedećih 7 dana sazvati sjednicu.

U slučaju ako zamjenik predsjednika ne postupi u predviđenom roku, 7 zastupnika ima pravo, uz stručnu pomoć tajnika Skupštine, sazvati sjednicu.

Članak 72.

            Predsjednik Skupštine predlaže dnevni red.
U dnevni red unose se pitanja iz nadležnosti Skupštine na prijedlog ovlaštenih predlagatelja.
Materijali za sjednicu Skupštine dostavljaju se stručnoj službi Skupštine najkasnije 15 dana prije dana određenog za održavanje sjednice.
Uz poziv za sjednicu zastupnicima se dostavljaju odgovarajući materijali pripremljeni za sjednicu i skraćeni zapisnik s prethodne sjednice, izuzev ukoliko je sjednica Skupštine zakazana sukladno članku 70. stavku 2.

Članak 73.

            Dnevni red sjednice Skupština utvrđuje na početku sjednice.
Svaki zastupnik, kao i drugi ovlašteni predlagatelji imaju pravo predložiti da se određeno pitanje unese u dnevni red.
Prijedlog za unošenje pojedinog pitanja u dnevni red podnosi se prije sjednice, a može se podnijeti iznimno i na samoj sjednici i s tim u svezi, mora se obrazložiti žurnost ovog prijedloga.

Članak 74.

            Ukoliko zastupnici smatraju da određeno pitanje iz članka 72. i 73. ovog Poslovnika treba, odnosno ne treba razmatrati na sjednici Skupštine, dužni su navesti odredbe Ustava Županije i ovog Poslovnika iz kojih proizlazi da to pitanje treba, odnosno ne treba razmatrati.
Prilikom izjašnjavanja zastupnik ne može govoriti o suštini pitanja koja predlaže da se uvrsti u dnevni red.
O podnesenim prijedlozima za uvrštavanje određenog pitanja u dnevni red sjednice zastupnici se izjašnjavaju a prijedlog je uvršten u dnevni red ako se za njega izjasnila natpolovična većina nazočnih zastupnika

Članak 75.

            Nakon što zastupnici izlože svoja stajališta o pitanjima iz članka 74. ovog Poslovnika, glasuje se o prihvaćanju ili odbijanju prijedloga.
Glasovanje se obavlja po redoslijedu po kojem su zastupnici izložili sporni prijedlog.
Ukoliko je predložen da se u dnevni red uvrsti i razmatra zakon po žurnom ( hitnom ) postupku, o tome prijedlogu Skupština odlučuje kao o prethodnom pitanju hoće li se prijedlog tog zakona uvrstiti u dnevni red ili ne.
Odluku iz stavka 1. i 3. ovoga članka donosi se većinom prisutnih zastupnika na sjednici Skupštine.

2. Utvrđivanje kvoruma, predsjedanje i sudjelovanje u radu

Članak 76.

            Sjednicom predsjeda predsjednik Skupštine.
Ako je predsjednik spriječen, sjednicom predsjeda zamjenik predsjednika. Ako razlozi izostanka predsjednika Skupštine na sjednici nisu poznati, zamjenik predsjednika daje stanku od 30 minuta, nakon čega sjednicu otvara i predsjeda zamjenik predsjednika Skupštine.

Članak 77.

            Prije nego što predloži dnevni red predsjednik Skupštine utvrđuje postoji li kvorum za rad i o tome izvješćuje zastupnike.
Kvorum za sjednicu čini većina zastupnika u Skupštini, osim ako za odlučivanje o određenim pitanjima Ustavom Županije i ovim Poslovnikom nije drukčije određeno.

Članak 78.

            U radu sjednice Skupštine sudjeluje Župan, predsjednik i članovi Vlade.
U radu sjednice mogu sudjelovati općinski načelnici i gosti koje pozove predsjednik u svezi s pitanjem dnevnog reda u povodu kojeg su pozvani
Na sjednici Skupštine mogu biti nazočni bez prava sudjelovanja u radu predstavnici medija javnog informiranja i građani kao promatrači..

Članak 79.

            Zastupnik, odnosno sudionik sjednice Skupštine može govoriti kada zatraži i dobije riječ od predsjednika.
Predsjednik daje riječ po redu kojim su se prijavili.
Prijava za sudjelovanje u radu može se podnijeti do isteka rasprave.

Članak 80.

            Zastupniku koji želi govoriti o povredi poslovnika ili nepridržavanju utvrđenog dnevnog reda predsjednik daje riječ čim je on zatraži. Izlaganje po prigovoru ne može trajati dulje od tri minute. Poslije iznesenog prigovora predsjednik daje objašnjenje.
Zastupnik može tražiti riječ da bi ispravio navod koji je netočno izložen i koji može biti povod nesporazuma ili koji izaziva potrebu obrazloženja. Predsjednik će mu dati riječ čim se završi izlaganje onoga koji je izazvao potrebu za objašnjenjem. Ispravak netočnog navoda ne može trajati duže od pet minuta.

Članak 81.

            Zastupnik, odnosno sudionik u raspravi može govoriti samo o pitanju o kojemu se raspravlja po utvrđenom dnevnom redu.

Ukoliko se udalji od dnevnog reda, predsjednik će ga upozoriti, a ako se i poslije upozorenja ne pridržava dnevnog reda, oduzet će mu riječ.

Članak 82.

            Na sjednici se može odlučiti da jedan sudionik u raspravi o istom predmetu može govoriti samo jedanput, a iznimno može se skratiti i vrijeme trajanja govora.